یه چندوقتی بود که دنبالش بودم و دیروز اتفاقی پیداش کردم و امروز ساعت ها بش نگاه میکردم و از خودم می پرسیدم چرا دنبالش بودم...

می دونید یه جورای خوبی  خودشه ... یه سری هاشون هستند ار اقوام پیشرفته تره همین بیک که قیافه هاشون خیلی خوبه ، نرم ترند ،روان ترند، لوکس ترند، باهاشون می نویسیم اما درست وقت که این مغز لعنتی میخواد یه  چیز لعنتی بنویسه یا جوهرشون تموم شده یا گم شدن یا نمی نویسن و درست همون لحظه لعنتی تو فقط بهشون فحش می دی اما می دونی نه اینکه بگم بیک اینطوری نیست ،نه، شاید بیشتر همشون اینطوری باشه اما نکته اصلی اینجاست که تو وقتی بیک میگیری ازش فقط انتظار بیک را داری توقع ات ازش پایینه و اگه تو اون لحظه های لعنتی خلی اتفاقی نوشت و جوهر داشت و گم نشده بود ، تو خوشحال میشی چون توقعی ازش نداشتی...

حکایت بعضی از ادما هم همینطوره ،اونایی که اتفاق خیلی به قیافشون می خوره که تو سختی ها کنارت باشن و توقع داری ازشون ؛یا جوهرشون تموم شده یا گم شدن اما بعضی ها از نسل بیک اند یعنی تو هیچ توقعی ازشون نداری اما جوهر دارند و می نویسند و تو خشحال میشی.

بیک باشیم ،بیک بمانیم...

#خودکار بیک