یه صندوق نامه کوچیک فلزی هست برای حرف هایی که شاید توی کامنت نگنجند :) 

khertopertnevis@gmail.com