از آدم های جدیدی که امسال به واسطه کار و فضای کاری جدید با آنها آشنا شدم چیز های متفاوت و زیادی یاد گرفتم. 
چندتا چیز بزرگ را از دست دادم و برای از دست نرفتن شون خیلی تلاش کردم و به فارسی سخت به دو قسمت تقسیم شدم ولی نشد و از دست رفت. تا فردا برای از دست رفتن شون غصه میخورم و بعد پشت سرشون میذارم. خیلی چیز ریز و کوچولو کوچولو بدست آوردم. بزرگترین چیزی که از دست دادم اعتماد و رفیق بود. در کارم ارتقا گرفتم و این یعنی مسئولیت بیشتر. درگیری بیشتر. سر و کله زدن با آدم های بیشتر.
برای سال جدید تصمیم دارم روتین های جدید ایجاد کنم. لیستم که اوکی شد اینجا مینویسمش که بمونه. خوبه که اینجا هرچیزی مینویسم میمونه. 
پشت سر بذاریم. پشت سر بذراید. ریز و درشت سال قبل را بذرایم و بریم. پیش بریم. نمونیم.