به قول یکی از بچه ها این روزها سالگرد ماهاس... ماهایی که پارسال همین موقع ها چشم دوخته بودیم به مانیتور تا ببینیم ایندمون چی میشه.. چقد بچه بودیم. تو این یک سال بزرگ شدیمااا. عوض شدیما... حتی مرود داشتیم عوضی شده :دی( خودمو میگم :دی) ... نگاه هامون تغییر کرده ...مسئولیت هامون بیشتر ... گاهی وقتا اشتباهاتمون هم بیشتر.... این راهی که الان توشم پارسال حتی فکرشم نمیکردم .اما الان باش حال میکنم :)))