اگه همین که فکر میکنی نقاب نداری ,خودش یه نقاب باشه چی؟؟

--مسخره به نظر نمیاد؟ اینکه مدام از خودت فریب بخوری؟__

عکس ازمن /پل خواجو