بحث مهاجرت و اپلای و این صوبتا بود بین بچه ها . من نشسته بودم فقط گوش میکردم و یه کاغذ دستم بود هی تا میزدم . یکی از بچه ها صدایم کرد وگفت فلانی تو چی میگی (نامبرده از دوستان دبیرستان است و کامل مواضع من را میدانست . حالا که دقت میکنم میبینم دبیرستان بیشتر حرف میزدم در جمع تا الان. :|) فقط یه جمله بش گفتم . به نظرم همین یه جمله کافی بود .

گفتم : خونه جایی که آدمو ازش دیپورت نمیکنن . اگه رنگ دیوارشو دوست نداری چاره اش کاغذ دیواری جدیده نه اینکه بری اجاره نشینی.