به نام خدا.

در راهرو و اتاقی که در عکس مشاهده میکنید.  

دلم گرم است به حرفش که گفت:  استعینو بالصبر و الصلاه :)