از اهالی ساکن 53امین درخت مونده به 33پل از طرف پل فردوسی