خونسرد بودن تو شرایط پر تنش سخته . شتابزده واکنش نشون ندادن سخت تر.

کاش میشد امشب نرم تهران. کاش یه چیزی میشد که برنامه فردا کنسل شه .

زری مامان جان حالش خوب نیس . کِی انقدر سخت شد خوشحال کردن عزیزترین ها؟ 

دلشوره دارم. 

مگه نگفتی وسط طوفان میای میشی ارامش؟ 

مگه نگفتی وقتی داره موج پشت موج میاد . میای و میشی یه لنگر محکم؟

مگه تو همون قران نگفتی به ذکرت قلب ها ارامش میگیره؟

اعتماد کنم؟ به این تک پارویی که تو دستمه مگه میشه اعتماد کرد وسط این اقیانوس؟ 

3ساعت و نیم دیگه ... 

من کسی نیستم که منتظر باد شرطه باشم که برسه به دیدار اشنا ... باد شرطه اومد که اومد نیومد شنا میکنم تا خود ساحل بعدش رکاب میرنم تا خود قریه و بعدمیدوم تا خود شهر تا خود مسجد خیابون کاشانی تو اون کنج شبستون...

_از دوراهی های جدید رفتن یا نرفتن برای تیم دو میدانی دانشگاه :/

+شوخی میکنی دیگه ؟ 

_نه