از هر طرف که که رفتم جز وحشتم نیافزود 

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

بیت بالا وصف حال این چند هفته پروژه است :/

انچه در اینده خواهید دید: چاله به چاه تبدیل خواهد شد -__-