از هیچ حرفی به اندازه بهانه های الکی ناراحت نمیشم. 

یه بار برای همیشه این رفتارِ "بهانه الکی" اوردن را به زباله دان تاریخ بفرستیم. 

بهانه الکی نیاریم

بهانه الکی نیاریم

نقش ادم خوب بودن قضیه را بازی نکنیم

نکنیم

نکنیم

روی سخنم باشماس اقای پ :/