پاییز و صدای این برگ ها و قدسیان اسمان ِ علیرضا عصار و من .... و من.... و من

این همون راه همیشگمیه که تا دانشکده میرم از ترم 3 .... همین راه که حال و هواش دوره از اون راهِ سه راه برق.. اونجا جو سنگینی داره . اما حالا شلوغ شده این راهم باید عوض کنم مسیرمو... اما از این برگا و صداش مگه میشه دل کند؟؟