با اوردن این یک صفحه ، حجت را تمام میکنم که کتاب خوبی است.بعد از فاطمه فاطمه است با اختلاف کم. ، جایگاه دوم بهترین کتابی که از شریعتی خوندم را تقدیم میکنم به جهان بینی و ایدئولوژی . بهترین فصلش ایدیولوژی5 بود و یکی از ضمیمه ها.