بهترین نمازهایی که خوندم تو نمازخونه های ترمینال بیهقی و صفه بوده ! بهترین هاش!!

پر از دلهره، پر از فکر کردن به ذات سفر، به رفتن...

مثل همین نماز مغرب و عشا که الان دارم تو نمازخونه ترمینال صفه میخونم. 

مثل همون نماز صبح پارسال تو ترمینال بیهقی که هنوز حتی ذکر قنوت ویژه ای که بداهه گفتم هم یادمه!