چقد جالب که همین الان فهمیدم ددلاین پروژه ای که فکر میکردم 6ام باشه ، 4ام هست و درواقع ارائه پروژه 6ام است و من الان نه تنها در پوست خودم نمیگنجم بلکه کلا در این هستی نمیگنجم . امتحان های پایان ترمی که تک تک شون گره خورده به پروژه اون یکی درس و گزارش و پوستر و ارائه پروژه کارسناسی که مونده و گره خوردن هر یک از اجزای پروژه با 4تا دانشکده و یه آزمایشگاه نانو تا بدین لحظه!

دلم برای این روزهای خودم میسوزه ! اما میدونم که قراره از 12تیر زنده بیرون بیام و برنامه هایی برای مرداد و شهریور ریخته ام که اوووف