همین که ساموئل بکت و مارتین مک دونا هردو اهل ایرلندند ینی ایرلند را باید رفت دید.