تسبیح برداری و عبا به سر بگیری و ذکر«never give up» بگی! 

حسین قلی خنده لب‌ها کجاست؟ خنده دل نمیخوام.