جامعه نگو ، اجتماعی از  "چیزهایی هست که نمیدانی"  بگو.