قلبم مچاله است برای این احوال پریسا.

پریسا اهل قشمه. پریسا پر بود از شور و خنده و تیکه های باحال. 

پریسا الان دیگه اون پریسا نیست. 

پریسا دیگه تیکه باحال نمیندازه. جواب های کوتاه میده و همه چی را دایورت کرده.

بهش میگم پاشو، بجنگ، بباز ولی پاشو

میگه مهسا شعار نده. خب راست میگه دیگه. منم شعار زیادی میدم

ولی پریسا پاشو

شده هرروز بیام تو چت مسخره بازی دربیارم و تو بلاکم کنی :)))