اون پروژه طوفان زده ام که اسفند بهش طوفان زد و یک مخروبه ای ازش به جا موند، داره خوب پیش میره و خوب بازسازی میشه. داره تبدیل میشه به میراث من که ازم میمونه.
 این پروژه جدیده که داره جوونه میزنه اما داره هروز کمتر هیجان انگیز میشه . به هرحال اینم باید تبدیلش کنم به میراثم باید مهساطور باشه. باید شخصیت براش بسازم.
میانترم گراف فردا را تلاش کنم خوب بدم  و مهمتر از اون سعی کنم این درس بهم خوش بگذره هرچند که کلاس های عشقی اصلا خوش نمیگذره. استاد با هیجان یه چیزی را توضیح نمیده. کلاس ملال انگیزه با اینکه محتوا اووووف هیجان و شگفت انگیزه.